41
Bằng Montaigne, Michel de, 1533-1592,
Được phát hành 2015
lấy văn bản
eBook
42
Bằng Melero Mateo, José-Ángel.
Được phát hành 2016
lấy văn bản
eBook
43
Bằng Mallarmè, Stephane.
Được phát hành 1995
lấy văn bản
eBook
44
Được phát hành 2020
lấy văn bản
eBook
45
Được phát hành 2014
lấy văn bản
eBook
46
Bằng Mimeur, Robert,
Được phát hành 1955
lấy văn bản
eBook
47
Bằng Vincent, Michel, 1939-
Được phát hành 2015
lấy văn bản
eBook
48
Được phát hành 1989
lấy văn bản
eBook
49
Bằng Galabru, Paul,
Được phát hành 1977
lấy văn bản
eBook
50
Bằng Lambert, Jean Clarence,
Được phát hành 2019
lấy văn bản
eBook
51
Bằng Lumbroso, Hubert,
Được phát hành 1979
lấy văn bản
eBook
52
Bằng Ghilès, Francis.
Được phát hành 2009
lấy văn bản
Tạp chí
53
Bằng Benantar, Abdennour.
Được phát hành 2011
lấy văn bản
Tạp chí
54
Bằng Ammour, Laurence Aïda.
Được phát hành 2010
lấy văn bản
Tạp chí
55
Bằng Barbaras, Renaud.
Được phát hành 2013
lấy văn bản
eBook
57
Được phát hành 2005
lấy văn bản
eBook
58
Được phát hành 2019
lấy văn bản
eBook
59
Bằng Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778,
Được phát hành 2006
lấy văn bản
eBook
60
Được phát hành 2013
lấy văn bản
eBook