1
Bằng Eicher, Jean-Claude.
Được phát hành 2001
lấy văn bản
Bài viết
8
Full text available from ABI/INFORM Global: 01/01/2011 to 01/31/2018
Điện tử Tạp chí
10
Full text available from Research Library: 01/17/2014 to 05/28/2018
Điện tử Báo chí
11
Full text available from ABI/INFORM Global: 01/01/2007 to 05/31/2016
Điện tử Tạp chí
16
Được phát hành 2002
Full text available from ABI/INFORM Global: 11/01/2002 to present
Điện tử Tạp chí
19
Bằng Marx, Karl, 1818-1883.
Được phát hành 2007
Digitalia Hispánica
Điện tử eBook
20
Được phát hành 2013
Digitalia Hispánica
eBook