3
Έκδοση 1990
Full text available from Latin America & Iberia Database: 01/01/2008 to present
Full text available from Research Library: 01/01/2008 to present
Ηλεκτρονική πηγή Περιοδική έκδοση
4
Έκδοση 2006
Full text available from Social Science Database: 01/01/2008 to 01/31/2009
Ηλεκτρονική πηγή Επιστημονικό περιοδικό
5
Έκδοση 2013
Full text available from PRISMA Database with HAPI Index: 04/01/2014 to present
Full text available from PRISMA Database with HAPI Index: 04/01/2014 to 10/31/2016
Ηλεκτρονική πηγή Επιστημονικό περιοδικό
7
Έκδοση 2006
Full text available from Continental Europe Database: 01/01/2015 to present
Full text available from Linguistics Database: 01/01/2015 to present
Ηλεκτρονική πηγή Επιστημονικό περιοδικό
10
Έκδοση 2005
Full text available from East Europe, Central Europe Database: 07/01/2012 to present
Full text available from Research Library: 07/01/2012 to present
Ηλεκτρονική πηγή Επιστημονικό περιοδικό
12
Έκδοση 2008
Full text available from Continental Europe Database: 01/01/2008 to present
Full text available from Linguistics Database: 01/01/2008 to present
Ηλεκτρονική πηγή Περιοδική έκδοση
13
ανά Bernard, Gwladys,
Έκδοση 2018
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
14
Έκδοση 2014
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
15
Έκδοση 2014
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
16
ανά Croguennec, Soizic,
Έκδοση 2015
Digitalia Hispánica
Thesis Ηλ. βιβλίο
17
ανά Gruzinski, Serge,, Utrilla, Juan José,
Έκδοση 2012
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
18
Έκδοση 2012
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
19
ανά Cobast, Eric,
Έκδοση 2013
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο
20
Έκδοση 2015
Digitalia Hispánica
Ηλ. βιβλίο