Fabula Zeitschrift für Erzählforschung = journal of folktale studies = revue d'études sur le conte populaire.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: International Society for Folk Narrative Research.
Định dạng: Điện tử Tạp chí
Ngôn ngữ:English
French
German
Được phát hành: Berlin : Verlag Walter de Gruyter & Co.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Full text available from Arts & Humanities Database: 01/01/1996 to 01/31/2013
Full text available from Research Library: 01/01/1996 to 01/31/2013
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!