Annales de limnologie International journal of limnology.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Điện tử Tạp chí
Ngôn ngữ:English
French
Được phát hành: Paris : Masson, 1965-1990.
Paris : Gauthier-Villars
Toulouse : Université Paul Sabatier
Les Ulis : EDP Sciences
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Full text available from Earth, Atmospheric & Aquatic Science Database: 01/01/2011 to 01/31/2018
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!