La méthode du cas : EGA Master /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Aranberri, Luis.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Bilbao : Publicaciones de la Universidad de Deusto, 2014.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://elibro.net/ereader/unach/42736
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!