Dynamiques religieuses et territoires du sacré au maghreb médiéval : éléments d'enquête /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Aillet, Cyrille, (Biên tập viên), Tuil Leonetti, Bulle, (Biên tập viên)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Madrid : Editorial CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas, [2015]
Loạt:Estudios árabes e islámicos. Serie Monografías.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://elibro.net/ereader/unach/41826
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!