Evolution et problémes de l'enseignement supérieur en Europe /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Eicher, Jean-Claude.
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Santiago de Compostela : AEEADE, 2001.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://elibro.net/ereader/unach/21427
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!