Il potere della lingua : politica, letteratura, media /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Lo Nostro, Mariadomenica, (director de la publicación,, autor.), Minervini, Rosaria, (director de la publicación,, autor.), Attolino, Paola, (director de la publicación,, autor.)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:Italian
English
French
Spanish
Được phát hành: Granada : Editorial Comares, 2020.
Loạt:Interlingua ; 236
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://elibro.net/ereader/unach/158251
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!