Praxis de la poesía /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Lambert, Jean Clarence, (autor.)
Tác giả khác: Castañón, Jesús Adolfo, (traductor,, prologuista,, comentarista.)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:Spanish
French
Được phát hành: Ciudad de México : Bonilla Artigas Editores, 2019.
Loạt:Públicaensayo ; 314
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://elibro.net/ereader/unach/127346
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!